احمد شاملو: لوح گور (صدای شاعر) (نگاهنگ)

و ستارۀ پُر شتاب
بر مداری مأیوس
جاودانه می‌گردد

* * *
یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *