تا نگویند که از یاد فراموشانند (شهرزاد)

کبرا سعیدی شهرزاد

«کبرا نام خواهر مُرده‌ام بود که شناسنامه‌اش را باطل نکرده بودند و شناسنامه را برای من گذاشتند. مادر مریم صدایم می‌کرد. پدر زهرا می‌خواندم. زمان رقصندگی شهلا می‌گفتندم. در سینما شهرزاد شدم؛ حالا زیر شعرهایم می‌نویسند: م ـ شهرزاد.» (برگرفته از مقدمه کتاب با تشنگی پیر می‌شویم)

● یادی از «شهرزاد» شاعر،‌ نویسنده و رقصنده‌ی فیلمهای فارسی

* * *

error: Content is protected !!