یادمان «سوسن» این سوسن است که می‌خواند!

مجموعه‌ای از ترانه‌های «سوسن» به انتخاب «راوی حکایت باقی»

 * * *
بازگشت به یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!