برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۱

برنامه گلچین هفته ۴۱

● 00:47 قطعه یاد گذشته / ابوالحسن صبا / تنظیم: محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 02:55 تازه بهار / شعر: هلالی / آهنگ:‌ محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 11:34 رنگ ابوعطا / مهدی مفتاح / گروه مفتاح
● 14:23 تصنیفی از امیر جاهد / تنظیم: گروه مفتاح / خواننده: سروش ایزدی
● 19:39 سرود بهار / شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: فریدون فرهی
● 23:07 عزیز / محلی بیرجندی / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سیما بینا
● 29:51 قطعاتی در ابوعطا / اجرا: منصور صارمی ـ سنتور
● 39:31 صورتگر نقاش چین / علی‌اکبر شیدا / خواننده: مرضیه
● 48:06 بت چین / علی‌اکبر شیدا / خواننده: محمدرضا شجریان
● 54:41 رنگ کوراوغلو / ردیف ماهور / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!