برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۲

برنامه گلچین هفته ۴۲

برنامه ویژه آثار فرامرز پایور
● 00:47 پیش درآمد افشاری / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور
● 06:24 تصنیف چشم نرگس / خواننده: محمدرضا شجریان
● 16:00 تصنیف به گردش فروردین / امیر جاهد / خواننده:‌ سروش ایزدی
● 22:46 قطعه‌ای از ساخته‌های استاد احمد عبادی / تنظیم: فرامرز پایور
● 36:41 لیلا خانم / ترانه محلی / تظیم: فرامرز پایور / خواننده: سیما بینا
● 43:29 ترانه‌ای با صدای عبدالوهاب شهیدی / شعر:‌ مولوی / تنظیم: فرامرز پایور
● 52:33 رنگ پریزاد و پریچهر / درویش‌خان / تنظیم:‌ فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!