داستان شب: مجسمه مرموز

داستان شب رادیو ایران قدیم

مجسمه مرموز
نوشته: آلبرت برایر
ترجمه و تنظیم: امیرحسین صدری‌پور
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● مهدی علیمحمدی
● حیدر صارمی
● ثریا قاسمی
● شهلا
● هوشنگ بهشتی
● احمد قدکچیان
● توران مهرزاد
● زینت خطیبی
● رامین فرزاد
● مسعود تاجبخش

* * *

error: Content is protected !!