برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۹

برنامه گلچین هفته ۵۹

● 00:47 پیش درآمد ماهور . حبیب‌الله صالحی / تنظیم: مصطفی کسروی / گروه مفتاح
● 05:19 نرگس مست / امیر جاهد / فرامرز پایور
● 11:47 آهنگ اشتیاق / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 18:12 حنا بندان / ابراهیم خورشیدی / کاسعلی اکبرپور / ناصر مسعودی
● 24:28 رباعیات خیام / قمرالملوک وزیری
● 30:55 شب نیشابور / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 52:52 رنگی در ماهور / حبیب‌الله صالحی / گروه مفتاح

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!