برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۰

برنامه گلچین هفته ۶۰

● ۱۳۵۵ 00:46 پیش درآمد راک / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 07:10 چهار پاره ابوعطا / شعر: هاتف اصفهانی / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 12:46 موج / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / مرضیه
● 19:42 قطعاتی در ماهور / عود: منصور نریمان
● 29:32 نسیم سحر / ملک‌الشعرا بهار / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 36:09 دشستانی / ترانه محلی / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور / سیما بینا
● 49:30 رنگ ابوعطا / اجرا: گروه سماعی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!