برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۰

برنامه گلچین هفته ۷۰

● 00:44 پیش درآمد ماهور / موسی معروفی / گروه سماعی
● 03:12 ای ساقی / سلمان ساوجی / علی تجویدی / سیمین غانم
● 13:59 گل باغ آشنایی / فخرالدین عراقی / مصطفی کسروی / محمدرضا شجریان
● 22:29 درآمد و چهار مضرابی در بیات اصفهان / ستنور: فرامرز پایور
● 32:43 تا تو با منی / هوشنگ ابتهاج / جواد معروفی / سیما بینا
● 40:19 آواز بیات ترک / صدای: ظللی / پیانو: همایون مشیر شهردار
● 47:02 برای بهار / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / مرضیه
● 51:19 رنگ در شور / علی‌اکبر شهنازی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!