برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۷

برنامه گلچین هفته ۷۷

● 00:35 پیش درآمد شور / فرامرز پایور
● 06:45 قاصد باران / نیما یوشیج / محمدرضا لطفی/ تنظیم: فرهاد فخرالدینی / محمدرضا شجریان
● 13:12 با بلبل شیدا / بابا طاهر / حسن یوسف زمانی / تنظیم: جواد معروفی / سیما بینا
● 18:48 معرفی ابوالحسن صبا / دستگاه نوا با سه‌تار ابوالحسن‌خان صبا
● 36:31 شانه بر زلف پریشان / عارف قزوینی / گروه سماعی / نادر گلچین
● 46:31 ز من نگارم / شعر: ملک الشعرا بهار / درویش‌خان / مرضیه
● 51:15 رنگ ناز / علینقی وزیری / تنظیم: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!