برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۵

برنامه گلچین هفته ۷۵

● 00:46 پیش درآمد سه‌گاه / فرامرز پایور
● 04:47 خاکستر / صفای اصفهانی / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / محمدرضا شجریان
● 13:29 دوبیتی‌های سیاوش کسرایی / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 17:41 تار حاج حسین‌قلی در دستگاه شور، ضبط شده روی صفحه‌ی گرامافون در پاریس
● 24:47 تمنای وصال / گروه شیدا / شهرام ناظری
● 30:24 بهمن رجبی / میزان‌های دو ضربی تنبک
● 36:41 بت چین / علی‌اکبر شیدا / مرضیه
● 44:28 بت چین / علی‌اکبر شیدا / گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!