دل به وجد آرد به گلشن رقص پروانه (نگاهنگ)

دل به وجد آرد به گلشن رقص پروانه
می‌پرد از روی گل‌ها شاد و مستانه
. . .

تاریخچهٔ ترانهٔ «رقص پروانه»

* * *

error: Content is protected !!