ژاله اصفهانی: در قطار (صدای شاعر) (نگاهنگ)

در قطار
می‌دود دره و می‌دود كوه
می‌دود جنگل سبز انبوه

در قطار
می‌دود آسمان
می‌دود ابر
می‌دود دره و می‌دود كوه
می‌دود جنگل سبز انبوه
می‌دود رود
می‌دود نهر
می‌دود دهكده، می‌دود شهر
می‌دود، می‌دود دشت و صحرا
می‌دود موج بی‌تاب دريا
می‌دود خون گلرنگ رگها
می‌دود فكر
می‌دود عمر
می‌دود می‌دود می‌دود راه
می‌دود موج و مهواره و ماه
می‌دود زندگی خواه و ناخواه
من چرا گوشه‌ای می‌نشینم؟

*‌ * *

از «ژاله اصفهانی» در این سایت

در قطار [نگاهنگ] (صدای شاعر)
شاد بودن هُنر است (صدای شاعر)

* * *

error: Content is protected !!