سرگی پروکفیف: پیتر و گرگ (کانون پرورش فکری)

سرگی پروکفیف: پیتر و گرگ

پیتر و گرگ
قصه و موسیقی: سرگی پروکفیف
نقاشی: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

صدای: فریدون دائمی
ويلن: پیتر
ابوا: مُرغابی
كلارينت: گربه
باسون: پدربزرگ
فلوت: گنجشگ
هورن: گرگ
طبل: شكارچی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!