امیر رسایی: دامن صحرا

دامن صحرا
شعر: طوفانی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: امیر رسایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone