رامش: کاشکی دوستم می‌داشتی

کاشکی دوستم می‌داشتی
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone