تاجیک: زیبا

زیبا
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: اکبر صدیف
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone