فرشته: نفرین بر تنهایی

نفرین بر تنهایی
شعر: رضا جنتی‌عطایی
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: فرشته

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone