سوسن: خدانگهدار

خدا نگهدار
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone