دلکش: تا هستم بیا

تا هستم بیا
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone