مرضیه: داد دل

داد دل
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone