مرضیه: در می‌زند

در می‌زند
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: [جواد] لشکری
خواننده: مرضیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone