فریدون فرخزاد: شب بود بیابان بود زمستان بود

شب بود بیابان بود، زمستان بود
شعر: [ناصر رستگار نژاد]
خواننده: فریدون فرخزاد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone