ایرج: دست تقدیر

دست تقدیر
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone