حمید قنبری ـ گوگوش: هراز پر

هراز پر
بر وزن ترانهٔ کلاغ‌ پر
خوانندگان: حمید قنبری ـ گوگوش