ویگن، پوران،‌ عارف، بهشته: دل غافل (ترانه فیلم)

دل غافل
شعر: [کریم فکور]
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خوانندگان: پوران، عارف، بهشته،‌ ویگن
ترانه فیلم: دنیای پول

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *