عباس مهرپویا: دوستت دارم

دوستت دارم
شعر: تورج نگهبان
خواننده: عباس مهرپویا

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *