ویگن: درو

درو
شعر: [سیروس] آرین‌پور
آهنگ: [عطاالله] خُرم
خواننده: ویگن

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *