نیما یوشیج: فسانه (مجموعه ترانه‌ها)

نیمایوشیج فسانه

ای فسانه! خسانند آنان
که فرو بسته ره را به گلزار
خس، به صد سال توفان ننالد
گل، ز یک تندباد است بیمار

* * *
آثار «نیما یوشیج» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *