نیمایوشیج: افسانه (مجموعه ترانه‌ها)

ای فسانه! خسانند آنان
که فرو بسته ره را به گلزار
خس، به صد سال توفان ننالد
گل، ز یک تندباد است بیمار

بازگشت به یادنامهٔ «نیمایوشیج»

* * *