نام و یاد «پدر» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

در تاریخ ادبیات ایران ـ به‌خصوص در شعر فارسی ـ «مادر» جایگاهی ویژه دارد. از مقام ارجمند او به شایستگی و سپاس یاد می‌کنند و قدر و منزلت او را به سروده‌ای درخور، پاس داشته‌اند. «پدر» اما گرچه در مناسبات اجتماعیِ حاکم در جامعه نصیب بیشتری عایدش شده، ولی باز نتوانسته در اشعار ادبی دوران ما به اندازۀ «مادر» جایی برای خود باز کند.

در واقع اگر آن معدود شعر در ادبیات فارسی را کنار بگذاریم، باز ترانه‌هایی که برای «پدر» خوانده شده، در مقایسه با انبوه ترانه‌هایی که برای «مادر» سروده و اجرا کرده‌اند می‌بینیم سهم ترانه‌های مادرانه بیشتر است.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه تعدادی ترانه‌هایی که برای «پدر» (پدربزرگ) خوانده شده را با صدای خوانندگان مختلف در اجراهای متفاوت خواهید شنید. (ترتیب قرار گرفتن ترانه‌ها بر اساس حروف الفبا و نام خواننده است). شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

از دیگر افراد خانواده:
مجموعه ترانه‌های «پدر»
مجموعه ترانه‌های «مادر»
مجموعه ترانه‌های «همسر»
مجموعه ترانه‌های «فرزند:‌ دختر ـ پسر»
مجموعه ترانه‌های «اقوام و وابستگان خانوادگی!»

error: Content is protected !!