فرهاد:‌ خسته (ترانه فیلم)

خسته
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: محمد اوشال
خواننده: فرهاد مهراد
ترانه فیلم: زنجیزی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone