گیتی: به من نخند

به من نخند
شعر: سعید دبیری
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: گیتی پاشایی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *