بر شیشه‌ها آشوب شبنم است (نگاهنگ)

بر شیشه‌های پنجره آشوب شبنم است.
ره بر نگاه نیست تا با درون درآئی و در خویش بنگری

یادنامهٔ «احمد شاملو» در این سایت

* * *