که برفروزم آتش‌ها در کوهستان‌ها (نگاهنگ)

به نیمه‌شب‌ها دارم با یادم پیمان‌ها
که برفروزم آتش به کوهستان‌ها

از ترانهٔ «مرا ببوس» در این سایت:

«تاریخچهٔ ترانهٔ مرا ببوس» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *