موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد (نگاهنگ)

یک‌نفر در آب می‌خواند شما را
موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد

یادنامهٔ «نیمایوشیج» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone