موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد (نگاهنگ)

یک‌نفر در آب می‌خواند شما را
موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد

یادنامهٔ «نیمایوشیج» در این سایت

* * *