مهستی: بر آسمان نوشته (ترانه فیلم)

بر آسمان نوشته
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: سیامک یاسمی
خواننده: مهستی
ترانه فیلم: بر آسمان نوشته