بهمن مفید: خانم‌های لاله‌زار (ترانه فیلم)

خانم‌های لاله‌زار اون خوشگلاشون
خواننده: بهمن مفید
فیلم: توبه

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!