نام شهرهای ایران در ترانه‌های فارسی

البته در این‌که «همه جای ایران سرای من است» شک نیست ولی شهر زادگاه هر کس انگار ارج و قرب دیگری دارد. حتی اگر به اجبار زندگی از آنجا کوچ کرده و شهر دیگری در همان ایران مقیم شده باشد. بهرحال حافظه‌ی آدمی‌ست و خاطراتش از خانه و کوچه‌‌خیابان‌ و مردم شهری که در آن پا گرفته و بزرگ شده است.

این تکریم و تعلق خاطر به شهر زادگاه در ترانه‌های روز، بیشتر توصیف دلپذیری از زیبایی‌ها و یگانگی آن شهر است و  البته گاه نیز از سر دلتنگی و حسرت دور افتادگی و یاد ایام قدیم. بسیاری از ما ترانه‌هایی از ایندست را شنیده‌ و چه بسا بعضی از آن‌ها را گاهی به زمزمه هم می‌خوانیم؛ هر چند که خودمان اهل آن شهر نباشیم. در جعبه‌ی موسیقی این صفحه مجموعه‌ای از نام شهرها را جمع کرده‌ام. شما هم اگر ترانه‌هایی از ایندست سراغ دارید خبر بدهید تا به این مجموعه اضافه کنم.

نام شهر «تهران» در ترانه‌ها
نام شهرهای ایران در ترانه‌ها
نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!