آلیس الوندی: تنها

تنها
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: واروژان
خواننده: آلیس الوندی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *