آلیس الوندی: تنها

آلیس الوندی تنها

تنها
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: واروژان
خواننده: آلیس الوندی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!