پرتو: عشق خود حاشا مکن

عشق خود حاشا مکن
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: پرتو

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *