نلی: پرنده زرین پر

پرندهٔ زرین پر
شعر: نیاز کرمانی
آهنگ: محمد سریر
خواننده: نلی

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *