فریدون فرخزاد: غم تو دل من می‌میره

غم تو دل من می‌میره
شعر: [ابوالقاسم] اعلامی
آهنگ: [هادی] آزرم
خواننده: فریدون فرخراد