آرتوش: افسانه قو ـ نیلوفر دریا (جلد صفحه)

افسانه قو ـ نیلوفر دریا
آرتوش
(تهیه شده به وسیله اداره امور اجتماعی و سازمان روغن نباتی قو)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
آرتوش: افسانه قو

* * *

error: Content is protected !!