جمال وفایی: دختر شیرازی ـ فریبا (روی جلد)

دختر شیرازی ـ فریبا
جمال وفایی
(پارس رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
جمال وفایی ـ دختر شیرازی
جمال وفایی ـ فریبا

* * *

error: Content is protected !!