منوچهر سخایی: چشم به راه ـ باران (جلد صفحه)

منوچهر سخایی چشم براه باران

چشم به راه ـ باران
منوچهر سخایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
منوچهر سخایی ـ باران
منوچهر سخایی ـ چشم به راه

* * *

error: Content is protected !!