عارف: چشمان تو ـ سایه تنها (جلد صفحه)

چشمان تو (شهر فرنگه چشمات) ـ سایه‌ تنها
عارف
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ چشمان تو (شهر فرنگه چشمات)
عارف ـ سایه تنها

* * *

error: Content is protected !!