مهستی: رسوایی ـ ترانه دو تا چشمون (جلد صفحه)

رسوایی (مگه نه) ـ ترانه دو تا چشمون
مهستی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
مهستی ـ رسوایی (مگه نه)
مهستی ـ دو تا چشمون

* * *

error: Content is protected !!