رامش: بگم چی شد ـ اگه هوسه یه دفعه بسه (جلد صفحه)

بگم چی ـ اگه هوسه یه دفعه بسه
رامش
(فاین موزیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ بگم چی شد!؟
رامش ـ اگه هوسه یه دفعه بسه

* * *

error: Content is protected !!