عهدیه: گل گفتی ـ دوست دارم (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «رقاصه»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ گل گفتی آی گل گفتی
عهدیه ـ دوستت دارم دوستم داری

* * *

error: Content is protected !!