ایرج ـ عهدیه: دشتستانی ـ والس شیرین و فرهاد (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «خشم کولی»
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ بدون عشق (این‌همه جفا چرا)
عهدیه ـ بیا کنارم
رامش ـ فلفل نبین چه ریزه
ایرج ـ عهدیه: والس شیرین‌ و فرهاد (گذشته‌ها)

* * *

error: Content is protected !!